A1
2 km
Amsterdam - Amersfoort
A1 Amsterdam richting Amersfoort, 2 km stilstaand verkeer (afnemend).
A2
6 km
Utrecht - 's-Hertogenbosch
A2 Utrecht richting 's-Hertogenbosch, 3 km langzaamrijdend verkeer (afnemend).
's-Hertogenbosch - Utrecht
A2 's-Hertogenbosch richting Utrecht, 4 km langzaamrijdend verkeer (afnemend).
A4
4 km
Amsterdam - Den Haag
A4 Amsterdam richting Den Haag, 4 km langzaamrijdend verkeer (afnemend).
Den Haag - Rotterdam
A4 Den Haag richting Rotterdam, 2 km stilstaand verkeer (afnemend).
A15
12 km
Nijmegen - Ridderkerk
A15 Nijmegen richting Ridderkerk, 7 km stilstaand verkeer (toenemend).
Ridderkerk - Gorinchem
A15 Ridderkerk richting Gorinchem, 10 km langzaamrijdend verkeer (toenemend).
A16
7 km
Rotterdam - Breda
A16 Rotterdam richting Breda, 11 km stilstaand verkeer (afnemend).
Breda - Rotterdam
A16 Breda richting Rotterdam, 5 km stilstaand verkeer.
A20
3 km
Gouda - Hoek van Holland
A20 Gouda richting Hoek van Holland, 3 km langzaamrijdend verkeer.
A27
6 km
Gorinchem - Almere
A27 Gorinchem richting Almere, 8 km stilstaand verkeer (afnemend).
Gorinchem - Breda
A27 Gorinchem richting Breda, 2 km stilstaand verkeer (toenemend).
Breda - Gorinchem
A27 Breda richting Gorinchem, 9 km stilstaand verkeer (toenemend).
Utrecht - Breda
A27 Utrecht richting Breda, 2 km stilstaand verkeer.
A44
4 km
Wassenaar - Amsterdam
A44 Wassenaar richting Amsterdam, 4 km stilstaand verkeer.
A59
3 km
Zonzeel - Oss
A59 Zonzeel richting Oss, 4 km stilstaand verkeer (afnemend).
Hellegatsplein - Noordhoek
A59 Hellegatsplein richting Noordhoek, 0 km file.
Noordhoek - Hellegatsplein
A59 Noordhoek richting Hellegatsplein, 0 km file.
A325
5 km
Nijmegen - Arnhem Velperbroek
A325 Nijmegen richting Arnhem Velperbroek, 5 km langzaamrijdend verkeer (afnemend).