A1
3 km
Amsterdam - Amersfoort
A1 Amsterdam richting Amersfoort, 3 km stilstaand verkeer.
A2
5 km
Amsterdam - 's-Hertogenbosch
A2 Amsterdam richting 's-Hertogenbosch, 5 km stilstaand verkeer.
A12
2 km
Oberhausen - Arnhem
A12 Oberhausen richting Arnhem, 2 km langzaamrijdend verkeer (afnemend).
A22
2 km
Beverwijk - Velsen
A22 Beverwijk richting Velsen, 2 km langzaamrijdend verkeer.
A28
4 km
Utrecht - Amersfoort
A28 Utrecht richting Amersfoort, 4 km langzaamrijdend verkeer (afnemend).